ព័ត៌មានកីឡា ព័ត៌មានកីឡា

រុស្ស៊ី​អះអាងថា «មានការ​ប៉ុនប៉ងវាយប្រហារ​​ផ្នែកព័ត៌មាន​វិទ្យា​ចំនួន​​២៥លានដង» ក្នុងអំឡុង​ការ​ប្រកួត World Cup 2018 ប៉ុន្តែត្រូវ​បានទប់ស្កាត់​ទាន់ពេល!

Read more