កូរ៉េខាងជើង Archives | BayKdang កូរ៉េខាងជើង Archives | BayKdang

សារព័ត៌មាន​​​រដ្ឋ​កូរ៉េ​ខាងជើង ​ផ្សព្វផ្សាយ​​​ប្រាប់​ប្រជា​ជន​ខ្លួន​ថា​ ​អាមេរិក​​​ព្រម​ដក​ទណ្ឌ​​កម្ម ​ពីកូរ៉េ​ខាងជើង​​ហើយ​!

Read more